BINANCE:KNCUSD   Kyber Network / US Dollar (calculated by TradingView)
Đồ thị KNCUSDT chart D đã nằm trên vùng đảo trend từ down sang up, giá được giữ rất tốt.
Đạt Target 1 cho mức lợi nhuận 66%, đa số các altcoin đều trong xu hướng chỉnh sóng, khi btc pump ngược trở lại là cơ hội để altcoin tiếp tục tăng
Việc BTC đạt Target 58-62 ứng với KNC đạt Target 1, trường hợp BTC gãy từ đây thì Target 2 khó đat và cần thời gian tái thiết lại
Đồ thị sẽ được update liên tục theo biến thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.