HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Theo biểu đồ kỹ thuật, dự đón xu hướng sẽ tăng bằng đỉnh cũ
Sau đó điều chỉnh nhé rối sẽ tăng lên cao
"Chỉ là nhận định cá nhận, kiến thức hạn hẹp, chỉ để tham khảo cho vui"