HNX:L18   INVESTMENT & CONSTRUCTION JSC NO.18
Pha tăng lần trước rất ấn tượng, nhưng pha giảm thì cũng rất khắc nghiệt.
Lựa chọn một sóng ngắn hạn cho pha lên theo kế hoạch này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.