GameonVentures

LBC - H4 - Từ 100% giao dịch

Giá lên
POLONIEX:LBCBTC   None
Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu tốt của LBC / BTC trên sàn giao dịch Bittrex, tuy nhiên vùng đáy 1065 vẫn chưa được xác nhận nên tôi khuyên bạn đặt SL cẩn thận cho lệnh này

Dấu hiệu 2 đáy hình thành, vùng giá hỗ trợ khá cứng, chưa có biến động về lượng volume giao dịch là những dấu hiệu khá tốt cho vùng giá buy vào của LBC

- EP: 1666
- TP: 3400
- TG: 5250

Chúc bạn giao dịch thành công!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures