HOSE:LCG   CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
Sau khi phá qua vùng sideway bằng một cặp nến Engulfing , hôm nay LCG lại tiếp tục xuất hiện một cặp nến Engulfing thể hiện một lực mua cực kì mạnh với target lên 25 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.