Cowboyyy

Đầu tư gì tháng 9 này - LDG

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Mục tiêu lợi nhuận là 30%
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời 18% thoát khỏi thị trường
Chờ thời điểm tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.