Ninh-Do

buy Lend

BINANCE:LENDBTC   None
Buy: 200
Sell: 240
Stoploss: 192
Bình luận: Đã đạt 240 target tiếp theo 249
Bình luận: Done target