Ninh-Do

buy Lend

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:LENDBTC   None
Buy: 200
Sell: 240
Stoploss: 192
Bình luận:
Đã đạt 240 target tiếp theo 249
Bình luận:
Done target
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.