Lina xem xét mua tại vùng 23x cắt lỗ 5-7%
Kì vọng 31x
Quan sát volum và hành vi giá tại vùng 31x chờ phản ứng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.