Link hiện tại đang điều chỉnh qua trình này có thể mất từ 3 - 5 ngày.
Chúng ta có thể hứng mua ở vùng 41 - 43 cho mục tiêu 59 - 60