Link hiện tại đang điều chỉnh qua trình này có thể mất từ 3 - 5 ngày.
Chúng ta có thể hứng mua ở vùng 41 - 43 cho mục tiêu 59 - 60

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.