any913107

[Call Altcoin] LINK setup khung Daily đẹp

Giá lên
HUOBI:LINKPERP   None
Rải mua LINK, không cần S/L vì Giá khung D rất chắc.
Chốt T/P tuỳ mọi người gồng
Giá khung D thì hold từ 2 tuần trở lên, không phải mua là giá chạy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.