ck_tudien_info

LINKUSDT bước vào pha chạy

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINKUSDT break qua được 27$ thì rất có khả năng vào nhịp chạy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.