MUNC

Link đợi vùng dưới cho 1 nhịp hold trung hạn

BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
mình vẫn đợi ở vùng dưới, ăn đến 4x đề phòng cho đoạn hoán đổi sóng thêm thành Flat nếu không vượt được 53

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.