tantuong1803

LINK xuất hiện 2 đỉnh. sẽ giảm để điều tiết.

Giá xuống
tantuong1803 Cập nhật   
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
LINK sau khi tăng mạnh đã chạm kháng cự và 2 lần không phá được hình thành 2 đỉnh,,
Vào ngay lệnh Sell 21.9
SL : 22.15
TP : 20.45
Tỷ lệ RR 1/4.3
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.