huyenlee1996

Bài Tốt nghiệp BACS K9 - Easy Trading

BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
+ Trong khung D, LINK đang tích lũy trong mẫu hình tam giác cân vì vậy ta xác định điểm break mẫu hình và backtest thành công sẽ là điểm entry 1.

+ Trong trường hợp LINK cắn entry 1 sau đó giảm quay về hỗ trợ cứng, thì ta vào lệnh Entry 2 tại hỗ trợ cứng này để tối ưu entry.

Chi tiết như sau:
Entry 1 (50%): 25.88
Entry 2 (50%): 21.78
SL: 17.17
TP1 (50%): 43.57
TP2 (50%): 72.84
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.