TungDuong1

LIT Long 1.2 TP 1.6 SL 1.14

Giá lên
BINANCE:LITUSDT   LIT / TetherUS
D: đã bật khỏi RSI và kháng cự gần
H4: phá vỡ xu hướng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.