XUHUTRADE

Mua cổ phiếu LMT

Giá lên
XUHUTRADE Cập nhật   
BATS:LMT   Lockheed Martin Corporation
LMT có nến breakout thành công khung D1 và H4, giá phá vỡ biên trên range giá tích luỹ 2 tháng.
Mua giá entry 474.1x, sl 460
Bình luận:
Đóng 467
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.