BINANCE:LOOMBTC   Loom Network / Bitcoin
Sóng hồi 4 kì vọng lên mức fib 50 và 61.8
Buy: 125x- 13
Sell: Như chart bên trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.