GameonVentures

LRC, H4, Buy, 80%

Giá lên
BINANCE:LRCBTC   Loopring / Bitcoin
Mua ở đường cam hoặc thấp hơn để có một chu kỳ tăng giá 80% lợi nhuận
Lưu ý Stop loss

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.