Ninh-Do

LSK vài ngày tới

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:LSKBTC   Lisk / Bitcoin
Trên khung H4 LSK đang tạo 2 đáy và có dấu hiệu hội tụ trên khung H4 1D
- Buy và sell như hình
Stoploss tại duwongf trend dưới màu xanh
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.