Mua ở vùng đánh dấu EP sau xu hướng hiệu chỉnh nhẹ trong H4 để có một sóng tăng khá mạnh