LeTrongHoaiNam

LTC cũng sắp đi luôn

Giá xuống
BINANCE:LTCBTC   Litecoin / Bitcoin
LTC mình nghĩ sẽ ngày càng yếu, vì con này thực ra hệ sinh thái cũng chẳng có gì
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.