LTC là minh chứng cho câu có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì
Vùng hiệu chỉnh LTC có lẽ là bẫy tăng giá lớn nhất mà mã giao dịch này đang tạo ra