OKX:LTCUSDT.P   LTCUSDT Perpetual Swap Contract
KHUNG 30'
Cấu trúc giảm xong do đã chạy 5 sóng Elliot.
Đảo chiều LONG
Entry: 64.42 - 64.05
SL: 64.02
TP R1: 64.82
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.