MinhAnhhh

Tăng 400% trong 2 tháng & 50% trong 2 ngày!!!!!!!

Giá lên
Không cần nói nhiều nữa, chỉ việc nhìn chỉ báo và đặt lệnh!!!!
Chỉ báo kêu mở lệnh Long thì làm theo, cực kì đơn giản và rõ ràng 😊

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.