dinhchien

MA - TẬP ĐOÀN MASTERCARD vẫn trend tăng

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chỉ báo dự đoán sớm xu hướng.
- Risk: 1%.
- Risk/reward: 1/2.9 hoặc di chuyển stop loss theo.
- Dữ liệu backtest mặc đình từ Tradingview
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.