vphuplus

Đếm nền giá MA 2008

Đào tạo
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Từ điểm phá vỡ nền giá 1 đến đỉnh là gần 2 năm (>650d) và tăng 550%.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.