Maid trên đồ thị tuần đang đi ngang tích lũy, trên đồ thị ngày đã cho tín hiệu tăng giá vào ngày 11/3.
Vùng giá có thể mua vào càng gần 0.000033 càng tốt.
Nếu giá xuống dưới 0.000030 thì nhận định này không còn giá trị!