Maid trên đồ thị tuần đang đi ngang tích lũy, trên đồ thị ngày đã cho tín hiệu tăng giá vào ngày 11/3.
Vùng giá có thể mua vào càng gần 0.000033 càng tốt.
Nếu giá xuống dưới 0.000030 thì nhận định này không còn giá trị!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.