Phamdong1969

MAID 1D

Giá lên
MAID/ BTC trên đồ thị W và đồ thị ngày đều đang cho xu hướng tăng.
Mục tiêu tăng giá là 52x và 60x
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 388 thì chu kỳ tăng thất bại.
( Giá hiện tại 431 )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.