Phamdong1969

MAID 1D

Giá lên
MAID/ BTC trên đồ thị W và đồ thị ngày đều đang cho xu hướng tăng.
Mục tiêu tăng giá là 52x và 60x
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 388 thì chu kỳ tăng thất bại.
( Giá hiện tại 431 )