dinhchien

MANAUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow 13/12/2021

Giá xuống
BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
1. UPTREND PATTERN: Đỉnh sau cao hơn + Đáy sau cao hơn + Nến đóng cửa nằm trên Đỉnh cao.
2. DOWNTREND PATTERN: Đáy thấp hơn + Đỉnh thấp hơn + Nến đóng cửa nằm dưới Đáy thấp.
3. Quy tắc vào lệnh:
BUY: khi xuất hiện Đỉnh cao (Higher High) hon hoặc Đáy cao hơn (Higher Low).
SELL: Khi xuất hiện Đáy thấp hơn (Lower Low) hoặc Đỉnh thấp hơn (Lower High).
4. Stoploss = atr(20)x2 x 2.2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.