tantuong1803

MATIC đã chuyển sang xu hướng giảm khung H4. Mở lệnh SELL

Giá xuống
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Xu hướng tăng MATIC đã chính thức gãy chuyển sang giảm..
Mở lệnh SELL vùng test
Entry : 2.49
SL : 2.52
TP : 2.12 ( RR 1/5,5)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.