utah0104

VNINDEX ĐIỀU CHỈNH LÀ CẦN THIẾT

HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
_video mang quan điểm cá nhân,ac ndt tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp của mình,nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ em nhé ,tks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.