Tramanh1996

Vùng giá đẹp mua MBG

Giá lên
HNX:MBG   MBG GROUP JSC
Vùng giá đẹp mua MBG

Cắt lỗ dưới 5k. Chốt lãi ở 9k5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.