hoanganhchu

Dự kiến giảm về vùng giá 27k-28k.

Giá xuống
HNX:MBS   MB SECURITIES JSC
1. RSI phân kỳ.
2. Giá đã rơi qua ngưỡng hỗ trợ mạnh 31k.
3. Công cụ ADX và DI, với DI- đang nắm thế chủ động là điểm cộng thêm cho việc xác nhận xu hướng giảm.
4. Ngưỡng hỗ trợ mạnh gần nhất 27k và 28k.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.