VuHungFX

Cơ hội mua rất rõ ràng-Đã điều chỉnh đủ

HOSE:MIG   TCT CP BAO HIEM QUAN DOI
Ngành bảo hiểm vẫn tiếp tục được nhiều người quan tâm trước tình hình dịch bệnh. Việc chăm lo cho sức khỏe ngày càng tăng của người dân như nhân định ở phân tích trước. Trước thị trường FOMO nhưng MIG vẫn lầm lũi giảm ko bị ảnh hưởng của thị trường FOMO và đangchuẩn bị cho đà tăng mạnh sóng 5 năm 2022