Choabk

MRKUSDT khung 1D

BINANCE:MKRUSDT   MKR / TetherUS
đã đi hết 5 sóng tăng, chắc chắn sẽ giảm sâu, cộng với việc giá BTC giảm , target vùng 0.618
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.