PhanDinhThai

MONA/BTC - Quá trình hình thành sóng 3

BITTREX:MONABTC   MonaCoin / Bitcoin
MONABTC


Trên đồ thị ngày, MONA đã đạt đủ điều kiện của sóng ABC correction (tím) với sóng C bao gồm 5 sóng nhỏ 12345 (vàng).

Đồ thị H4 cho ta thấy rằng MONA đang bắt đầu hình thành đợt tăng sóng mới được bắt đầu từ ngày 02/02/2018.

Sau khi hình thành đỉnh của sóng 1 cho đến nay, đã gần 2 tuần đường giá của MONA đi trong khung điều chỉnh sóng 2 - được thể hiện bằng việc đường giá hoàn toàn nằm trong tam giác tăng như trong hình.

Theo dự đoán thì trong vòng 7 ngày tới khi đi hết chiều dài tam giác, giá MONA sẽ có bước đột phá.
target 1 sẽ là 70k satoshi.
Stoploss là bắt buộc cho mọi giao dịch.
tỉ lệ thắng : thua = 3:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.