HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
MSB đã break ra khỏi vùng giá chờ test để gom dài hạn. Ngành Banhk vẫn tiếp tục tăng trưởng dù nợ xấu bắt đầu tăng cao nhưng kỳ vọng trong năm 2022 sẽ khởi sắc hơn, tăng trưởng ở mức trung bình ko nóng như thị trường hiện nay. Nó vẫn là kênh an toàn cho chúng ta đầu tư hiện nay tránh rủ ro!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.