ThangLeViet

MSB - Chạm MA100 bật tăng trở lại với khối lượng lớn

Giá lên
HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
Phân tích dựa trên khối lượng, trung bình giá và động lượng của giá. MSB xuất hiện khối lượng mua tăng mạnh, bên cạnh đó, giá tôn trọng MA100 và bật tăng lại cho thấy vùng hỗ trợ hoàn toàn được tôn trọng!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.