phamdinhmanh

Chờ mua vùng giá 22

HOSE:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
Nhiều điểm mua vùng tích lũy. Đã có thể mua hoặc chờ hồi về vùng giá thích hợp hơn.
Chúc mọi người giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.