TrongLe

phá vỡ range giá

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Mô hình tích lũy vùng range giá đã phá vỡ, giá mục tiêu 180k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.