Tulamai

MSN- Không hiểu nó sẽ tăng đến khi nào

HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Thực lòng tôi không hiểu nó sẽ tăng đến lúc nào nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.