HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
MSN cho tín hiệu mua 71.7-72.4.
MSN đợt này rớt ít, giữ giá khá tốt. Jack sẽ cập nhật thêm chi tiết sau.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.