DatTong

MSN, Công ty cổ phần tập đoán MASAN.

Giá lên
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
D1:
- Giá hiện tại đang sideways
- Test hỗ trợ, cho tín hiệu nến đi lên mạnh
--> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.