TrongLe

2 Đáy

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:MSN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
Mô hình 2 đáy đã phá vỡ, giá mục tiêu 94k
Bình luận:
Chốt lời 50%, tiếp tục quan sát
Bình luận:
Đã xuất hiện tin hiệu pinpar tại vùng kháng cự, chúng ta thoát lệnh 50% còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.