stranger1412

MTH/BTC ngày 09/5/2018 #Binance

BINANCE:MTHBTC   None
MTH/BTC #Binance
  • Buy: 13xx
  • Sell: 5~10-15%
  • Stop loss: 1290
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.