thaieth123

giá đụng 2 kháng cự đường màu đỏ và bb giữa rất khá phá cản.

Giá xuống
BINANCE:MTHBTC   Monetha / Bitcoin
k ngon chut nào