thaieth123

giá đụng 2 kháng cự đường màu đỏ và bb giữa rất khá phá cản.

Giá xuống
BINANCE:MTHBTC   None
k ngon chut nào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.