kevinluong85

13:45 NATURAL GAS

Giá lên
MCX:NATURALGAS1!   Natural Gas Futures
Giá đang tăng theo kênh giá, tiếp tục diễn tiếp xu hướng tăng, chưa có tín hiệu đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.