HOSE:NBB   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Chờ đợi
Giao dịch đang hoạt động: Vào thôi 21900
Giao dịch được đóng thủ công: Thoát lệnh: 21100
Tổng kết: Thua