HOSE:NBB   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Chờ đợi
Giao dịch đang hoạt động:
Vào thôi 21900
Giao dịch được đóng thủ công:
Thoát lệnh: 21100
Tổng kết: Thua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.