WOLFSTOCK-THAIKHUONG

NBB, Stop Hunt và Cơ Hội Đi Lên

Giá lên
HOSE:NBB   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Sau khi tạo Stop Hunt, NBB đã bật lại khá mạnh.
Đây là một cơ hội khá tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.