Tulamai

NBC- VƯỢT ĐỈNH

HNX:NBC   VINACOMIN - NUI BEO COAL JSC
Xu hướng tăng vẫn còn cho NBC ạ.
Theo góc nhìn của em thì có thể kỳ vọng,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.